fbpx

Pomoc w sprawach prywatnych i urzędowych w Holandii.

logo

Przeprowadzamy się!

Wkrótce na nowej lokalizacji.

09:00 - 17:00

Godziny otwarcia

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN POMOC HOLANDIA.

1. De opdracht wordt gegeven in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst). Deze dient door u voor akkoord ondertekend te worden, maar u wordt ook geacht met de inhoud te hebben ingestemd als binnen een week na ondertekening ervan geen schriftelijke reactie wordt ontvangen waarin u bezwaar maakt tegen de weergave van de gemaakte afspraken dan wel de opdracht intrekt.

2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

3. De medewerkers van POMOC HOLANDIA zullen zich naar beste vermogen inspannen voor uw zaak, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.

4. POMOC HOLANDIA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse wetgeving daaraan stelt. Elke aansprakelijkheid van POMOC HOLANDIA is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar feitelijk uitbetaalt, verhoogd met het bedrag van het eigen risico.

5. U vrijwaart POMOC HOLANDIA tegen vorderingen van derden, die schade lijden i.v.m. de verrichte werkzaamheden.

6. Bij de aanvang van de zaak is een afspraak gemaakt over het geldende tarief. Deze afspraak is te vinden in de bevestiging van de opdracht. POMOC HOLANDIA is gerechtigd de tarieven in der loop van het jaar, het hele jaar door te indexeren. Aanpassing kan ook plaatsvinden als de werkzaamheden van geheel andere aard blijken te zijn dan waarvan bij de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan. U ontvangt daarvan voorafgaand bericht.

7. Bij aanvang van de behandeling van uw zaak kan POMOC HOLANDIA voor honorarium en te verwachten kosten een voorschotnota sturen. Totdat deze betaald is worden de werkzaamheden beperkt tot het noodzakelijke.

Eenmaal per twee weken wordt een declaratie gezonden voor de verrichte werkzaamheden en inmiddels gemaakte kosten. Bij sluiting van het dossier wordt een einddeclaratie gezonden.

8. Bij toezending van nota’s wordt een overzicht verstrekt van de van de gemaakte kosten en de aan de zaak gewerkte tijd, welke voor u wordt bijgehouden in een tijdsregistratiesysteem in eenheden van 5 minuten.

9. Indien u bezwaren heeft tegen een nota dient u dat binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan wordt u geacht met de aan u gezonden nota en de daaronder liggende stukken in te stemmen.

10. Met u is besproken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerd tarief. POMOC HOLANDIA beslist hierover en stelt vast welke bijdrage u maximaal) moet betalen. Als u een gesubsidieerd tarief heeft gekregen kunnen er daarnaast kosten verschuldigd zijn voor griffierecht, uittreksels, proceskosten bij verlies van de procedure, medische adviezen etc.

11. Als uw financiële omstandigheden tijdens de behandeling van uw zaak ingrijpend wijzigen kan bij verlaging daarvan alsnog gesubsidieerd tarief bij POMOC HOLANDIA worden aangevraagd of deze bij toename daarvan juist haar werking verliezen. POMOC HOLANDIA stelt u hiervan op de hoogte. Als uw zaak is geëindigd past POMOC HOLANDIA een zogenaamde “resultaatstoetsing” toe. Als u tengevolge van de verleende advies of (rechts)hulp een bedrag ontvangt hoger dan gesubsidieerd tarief, kan dat betekenen dat alsnog de verlening van gesubsidieerd tarief wordt ingetrokken en dat u alsnog de volledige kosten moet betalen.

12. Betaling van nota’s dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties (met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag) komen voor uw rekening. Als u niet betaalt kan POMOC HOLANDIA op basis van deze overeenkomst c.q. opdracht de nota’s ter incasso voorleggen aan de incassobureau of aan de rechter.

13. Het inschakelen van derden, met uitzondering van deurwaarders, rolgemachtigden en procureurs, zal altijd geschieden in overleg met u . POMOC HOLANDIA ziet toe op de werkzaamheden van de derde, maar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze. POMOC HOLANDIA is bevoegd om namens de opdrachtgever voorwaarden te stellen aan of voorwaarden te aanvaarden die derden stellen m.b.t. hun werkzaamheden. POMOC HOLANDIA zal u daarover informeren.

14. De relatie tussen de medewerkers van POMOC HOLANDIA en u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De medewerkers van POMOC HOLANDIA en u zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor uw zaak van belang kunnen worden geacht. De medewerkers van POMOC HOLANDIA zullen u inzicht verschaffen in te nemen stappen en u voortdurend op de hoogte houden van correspondentie en processtukken. Deze laatste worden zoveel mogelijk op voorhand ter beoordeling en informatie toegezonden.

15. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo spoedig mogelijk te melden bij een medewerker die de zaak behandelt. U kunt gebruik maken van de binnen ons kantoor bestaande interne klachtenregeling. Desgevraagd of spontaan zullen wij u dan een formulier toezenden. Uw klacht wordt bekeken en beoordeeld door de klachtenfunctionaris van het kantoor. Alle geschillen die mochten ntstaan m.b.t. onze dienstverlening (inclusief declaratiegeschillen) zullen worden beslecht volgens het Nederlands recht.

U dient uw klacht in bij het kantoor binnen 1 maand na het tijdstip waarop u kennis nam c.q. kon nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht leidde.

16. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een databestand. U hebt het recht tot inzage, verzet en correctie.

 

AANVULLENDEVOORWAARDEN POMOC HOLANDIA.

17.
a. Deze Aanvullende Voorwaarden gelden als Aanvullende Voorwaarden op de
Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia. De Algemene Voorwaarden van Pomoc
Holandia zijn ter inzage en acceptatie te vinden op https://pomocholandia.nl/algemenevoorwaarden/

b. Op deze Aanvullende Voorwaarden is de Privacy Policy (Polityka Prywatności) van
Pomoc Holandia van toepassing. Deze is ter inzage en acceptatie te vinden op

Polityka Prywatności

c. De inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding vindt per
inschrijfformulier op de website van Pomoc Holandia plaats (online).

d. Met de inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding gaat de cursist
met de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia, deze Aanvullende Voorwaarden
en de Privacy Policy van Pomoc Holandia mee akkoord.

e. De online inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding staat gelijk aan
de opdracht, een schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst), zoals vermeld onder
Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia.

f. Het cursusgeld dient voor de aanvang van de cursus betaald te worden zoals in
verstrekte informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding staat vermeld.

g. Er vindt bij voortijdige beëindiging van de scholing / cursus / training / opleiding geen
terugbetaling van het cursusgeld.

h. Pomoc Holandia kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen de scholing / cursus /
training / opleiding annuleren. Bij annuliering van de scholing / cursus / training /
opleiding door Pomoc Holandia is sprake is van overmacht naar de omstandigheden,
dan wel sprake van overmacht ( Burgerlijk Wetboek (artikel 6:75) ).

i. Bij lesuitval is sprake van overmacht ( Burgerlijk Wetboek (artikel 6:75) ). Daarna zal
een andere dag en tijd worden bepaald.

j. Het niet aanwezig zijn van een cursist op een les vrijwaart de cursist op geen enkele
wijze van de verplichtingen die voortkomen uit de Algemene Voorwaarden van Pomoc
Holandia, deze Aanvullende Voorwaarden en de Privacy Policy van Pomoc Holandia.

k. Op de inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding geldt 14 dagen
bedenktijd. Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia is van
toepassing op betaling van facturen voor de scholing / cursus / training / opleiding.

l. Alle onjuiste verstrekte informatie in de breedste zin van het woord door de cursist
en/of inschrijvende en alle voortkomende gevolgen daarvan zijn voor de rekening van
de cursist en/of inschrijvende.

m. De resultaten, afhandeling en overige zaken staan vermeld in verstrekte
informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding. Op de bepalingen uit de
verstrekte informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding zijn deze
Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia van
toepassing.

%d bloggers like this: