ALGEMENE VOORWAARDEN POMOC HOLANDIA

ALGEMENE VOORWAARDEN POMOC HOLANDIA.

 1. De opdracht wordt gegeven in de vorm van een al dan niet schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst, bestelformulier, orderformulier, mail, formulieren op onze websites). De schriftelijke documenten dienen door u voor akkoord ondertekend te worden, de digitale niet, maar u wordt ook geacht met de inhoud te hebben ingestemd als binnen een week na ondertekening ervan geen schriftelijke reactie wordt ontvangen waarin u bezwaar maakt tegen de weergave van de gemaakte afspraken dan wel de opdracht intrekt.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. De medewerkers van POMOC HOLANDIA zullen zich naar beste vermogen inspannen voor uw zaak, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
 4. POMOC HOLANDIA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse wetgeving daaraan stelt. Elke aansprakelijkheid van POMOC HOLANDIA is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar feitelijk uitbetaalt, verhoogd met het bedrag van het eigen risico.
 5. U vrijwaart POMOC HOLANDIA tegen vorderingen van derden, die schade lijden i.v.m. de verrichte werkzaamheden.
 6. Bij de aanvang van de zaak is een afspraak gemaakt over het geldende tarief. Deze afspraak is te vinden in de bevestiging van de opdracht. POMOC HOLANDIA is gerechtigd de tarieven in der loop van het jaar, het hele jaar door te indexeren. Aanpassing kan ook plaatsvinden als de werkzaamheden van geheel andere aard blijken te zijn dan waarvan bij de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan. U ontvangt daarvan voorafgaand bericht.
 7. Bij aanvang van de behandeling van uw zaak kan POMOC HOLANDIA voor honorarium en te verwachten kosten een voorschotnota sturen. Totdat deze betaald is worden de werkzaamheden beperkt tot het noodzakelijke.

Eenmaal per twee weken wordt een declaratie gezonden voor de verrichte werkzaamheden en inmiddels gemaakte kosten. Bij sluiting van het dossier wordt een einddeclaratie gezonden.

 1. Bij toezending van nota’s wordt een overzicht verstrekt van de van de gemaakte kosten en de aan de zaak gewerkte tijd, welke voor u wordt bijgehouden in een tijdsregistratiesysteem in eenheden van 5 minuten.
 2. Indien u bezwaren heeft tegen een nota dient u dat binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan wordt u geacht met de aan u gezonden nota en de daaronder liggende stukken in te stemmen.
 3. Met u is besproken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerd tarief. POMOC HOLANDIA beslist hierover en stelt vast welke bijdrage u maximaal) moet betalen. Als u een gesubsidieerd tarief heeft gekregen kunnen er daarnaast kosten verschuldigd zijn voor griffierecht, uittreksels, proceskosten bij verlies van de procedure, medische adviezen etc.
 4. Als uw financiële omstandigheden tijdens de behandeling van uw zaak ingrijpend wijzigen kan bij verlaging daarvan alsnog gesubsidieerd tarief bij POMOC HOLANDIA worden aangevraagd of deze bij toename daarvan juist haar werking verliezen. POMOC HOLANDIA stelt u hiervan op de hoogte. Als uw zaak is geëindigd past POMOC HOLANDIA een zogenaamde “resultaatstoetsing” toe. Als u ten gevolge van de verleende advies of (rechts)hulp een bedrag ontvangt hoger dan gesubsidieerd tarief, kan dat betekenen dat alsnog de verlening van gesubsidieerd tarief wordt ingetrokken en dat u alsnog de volledige kosten moet betalen.
 5. Betaling van nota’s dient binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties (met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag) komen voor uw rekening. Als u niet betaalt kan POMOC HOLANDIA op basis van deze overeenkomst c.q. opdracht de nota’s ter incasso voorleggen aan de incassobureau of aan de rechter.
 6. Het inschakelen van derden, met uitzondering van deurwaarders, rolgemachtigden en procureurs, zal altijd geschieden in overleg met u. POMOC HOLANDIA ziet toe op de werkzaamheden van de derde, maar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze. POMOC HOLANDIA is bevoegd om namens de opdrachtgever voorwaarden te stellen aan of voorwaarden te aanvaarden die derden stellen m.b.t. hun werkzaamheden. POMOC HOLANDIA zal u daarover informeren.
 7. De relatie tussen de medewerkers van POMOC HOLANDIA en u is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De medewerkers van POMOC HOLANDIA en u zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor uw zaak van belang kunnen worden geacht. De medewerkers van POMOC HOLANDIA zullen u inzicht verschaffen in te nemen stappen en u voortdurend op de hoogte houden van correspondentie en processtukken. Deze laatste worden zoveel mogelijk op voorhand ter beoordeling en informatie toegezonden.
 8. Als u niet tevreden bent over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo spoedig mogelijk te melden bij een medewerker die de zaak behandelt. U kunt gebruik maken van de binnen ons kantoor bestaande interne klachtenregeling. Desgevraagd of spontaan zullen wij u dan een formulier toezenden. Uw klacht wordt bekeken en beoordeeld door de klachtenfunctionaris van het kantoor. Alle geschillen die mochten ontstaan m.b.t. onze dienstverlening (inclusief declaratiegeschillen) zullen worden beslecht volgens het Nederlands recht.

U dient uw klacht in bij het kantoor binnen 1 maand na het tijdstip waarop u kennis nam c.q. kon nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht leidde.

 1. Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een databestand. U hebt het recht tot inzage, verzet en correctie.
 2. Deze Aanvullende Voorwaarden gelden als Aanvullende Voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia. De Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia zijn ter inzage en acceptatie te vinden op https://pomocholandia.nl/algemenevoorwaarden/
 3. Op deze Aanvullende Voorwaarden is de Privacy Policy (Polityka Prywatności) van Pomoc Holandia van toepassing. Deze is ter inzage en acceptatie te vinden op https://pomocholandia.nl/polityka-prywatnosci/
 4. De inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding vindt per inschrijfformulier op de website van Pomoc Holandia plaats (online).
 5. Met de inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding gaat de cursist met de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia, deze Aanvullende Voorwaarden en de Privacy Policy van Pomoc Holandia mee akkoord.
 6. De online inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding staat gelijk aan de opdracht, een schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst), zoals vermeld onder Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia.
 7. Het cursusgeld dient voor de aanvang van de cursus betaald te worden zoals in verstrekte informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding staat vermeld.
 8. Er vindt bij voortijdige beëindiging van de scholing / cursus / training / opleiding geen terugbetaling van het cursusgeld.
 9. Pomoc Holandia kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen de scholing / cursus / training / opleiding annuleren. Bij annuliering van de scholing / cursus / training / opleiding door Pomoc Holandia is sprake is van overmacht naar de omstandigheden, dan wel sprake van overmacht ( Burgerlijk Wetboek (artikel 6:75) ).
 10. Bij lesuitval is sprake van overmacht ( Burgerlijk Wetboek (artikel 6:75) ). Daarna zal een andere dag en tijd worden bepaald.
 11. Het niet aanwezig zijn van een cursist op een les vrijwaart de cursist op geen enkele wijze van de verplichtingen die voortkomen uit de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia, deze Aanvullende Voorwaarden en de Privacy Policy van Pomoc Holandia.
 12. Op de inschrijving voor de scholing / cursus / training / opleiding geldt 14 dagen bedenktijd. Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia is van toepassing op betaling van facturen voor de scholing / cursus / training / opleiding.
 13. Alle onjuiste verstrekte informatie in de breedste zin van het woord door de cursist en/of inschrijvende en alle voortkomende gevolgen daarvan zijn voor de rekening van de cursist en/of inschrijvende.
 14. De resultaten, afhandeling en overige zaken staan vermeld in verstrekte informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding. Op de bepalingen uit de verstrekte informatiebron over de scholing / cursus / training / opleiding zijn deze Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Pomoc Holandia van toepassing.
 15. Tijdens de vakantieperiode is POMOC HOLANDIA niet verplicht om welk dan ook opdracht en/of verzoek uit te voeren. De vakantieperiodes worden door de eigenaar(en) zelf vastgesteld en kunnen door de eigenaar(en) worden gewijzigd zonder enige verplichting voor verdere uitleg.
 16. Strijd met wet, goede zeden of openbare orde; Bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden, geestelijke stoornis, handelingsonbekwaamheid, dwaling door wederpartij betekent beëindiging van de samenwerking. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor de rekening van wederpartij komen.
 17. Als u een afspraak wilt afzeggen dan dient u dat 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan ons te melden. Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt dan kan Pomoc Holandia kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en alle bijkomende kosten. Dit artikel is ook van toepassing als u zonder mededeling te laat komt op een afspraak.

Briefadres en Postverwerking

 1. Pomoc Holandia kan in principe iedere inwoner zonder vaste woon of verblijfplaats een postadres verstrekken. Dit kan alleen met een geldige reden ter beoordeling van Pomoc Holandia. Pomoc Holandia kan een adres weigeren zonder opgave van redenen.
 2. Briefadresnemers kunnen Pomoc Holandia niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade die voortvloeit uit onjuiste opgave van informatie van de briefadresnemer. Eveneens is Pomoc Holandia niet aansprakelijk voor het zoekraken van (doorgezonden) post en/of het niet tijdig ontvangen van de post. Als er een situatie ontstaat waaruit blijkt dat de algemene voorwaarden niet voldoet of er een onduidelijke situatie ontstaat en niet volledig is, beslist de directie van Pomoc Holandia.
 3. Pomoc Holandia kan pakketpost, post van postorder bedrijven, persoonlijk aangetekende post of post onder rembours niet in ontvangst nemen, doorsturen, bewaren of opslaan. De briefadresnemer moet hiervoor zelf met het desbetreffende bedrijf, instelling of instantie afspraken maken. Wij geven ook een door de briefadresnemer opgegeven adres waar de post in ontvangst genomen wordt niet door zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de briefadresnemer.
 4. In geval van niet-tijdige betaling zal Pomoc Holandia het briefadres per direct beëindigen en zal de postverzending na een maand opzegtermijn worden stopgezet of worden retour gezonden. Pomoc Holandia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele opgelopen schade.
 5. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om u op ons adres in te schrijven. Het is niet toegestaan u op onze zakelijke adressen in te schrijven, zonder toestemming, zakelijk in te schrijven bij de Kamer Van Koophandel. Indien dit toch gebeurt zullen wij de door ons extra gemaakte kosten bij u in rekening brengen en u als nog uitschrijven. Hiervoor is Pomoc Holandia niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.
 6. Als datum van inschrijving geldt inschrijving op het inschrijfadresformulier.
 7. Alle informatie en gegevens dienen juist te worden ingevuld op het inschrijfformulier en persoonlijk verstrekt aan Pomoc Holandia.
 8. De briefadresnemer is verplicht om een geldig referentieadres te hebben. Deze kan in een later stadium aangepast worden. Dit vergt echter tijd. Pomoc Holandia kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vertraging en stopzetten van de postverzending van de postverzending.
 9. Bij vermoeden van misbruik of fraude, in welke hoedanigheid dan ook, zullen wij zonder opgaaf van redenen een inschrijving weigeren en/of royeren. Dit is eveneens van toepassing voor personen die niet meer bereikbaar voor ons zijn. Gewijzigde gegevens van de inschrijver of zijn referentieadres dienen te allen tijde aan ons doorgegeven te worden.
 10. Voor opzegging van uw briefadres hanteren wij een opzegtermijn van één maand vanaf de ontvangstdatum van uw opzegging. In deze maand wordt de post nog doorgestuurd Opzegging dient te allen tijde schriftelijk, per brief of per e-mail, aan ons doorgegeven te worden. De borg wordt verrekend met eventueel openstaande posten. Het restant van de borg wordt op uw rekening teruggestort.
 11. Het post dient te allen tijde persoonlijk te worden opgehaald.
 12. De opdracht voor postverwerking in de breedste zin van het woord dient uitdrukkelijk en persoonlijk te worden gegeven.

Zaalhuur

 1. Pomoc Holandia, als de zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door zaalhuurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte van zaalverhuurder, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.
 2. Gebruiker verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het gebruik is aangetroffen.
 3. Gebruiker zal samen met zaalverhuurder vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade.
 4. De nooduitgangen moeten steeds vrij blijven. Bij eventuele ongevallen kan de zaalverhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.
 5. De huurder draagt er zorg voor en controleert dat er geen misbruik gemaakt wordt van de aanwezige brandblusmiddelen.
 6. Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken en/of aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
 7. Livemuziek is (in overleg) alleen na overeenstemming met de leidinggevende mogelijk.
 8. Fietsen parkeren op de daarvoor bestemde plek.
 9. Auto’s dienen zoveel mogelijk geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen.
 10. Huurder en gasten houden rekening met de bewoners in het nabijgelegen woongebied.
 11. Geen glaswerk en of aardewerk naar buiten meenemen i.v.m. de veiligheid.
 12. In de zalen van Pomoc Holandia zijn maximaal 8 en respectievelijk 20 gasten toegestaan.
 13. Roken en open vuur is i.v.m. brandveiligheid nergens toegestaan binnen Pomoc Holandia.
 14. Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van decorstukken is alleen toegestaan in overleg met de zaalverhuurder.
 15. In de zaal mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de zaalverhuurder.
 16. Het gebruik spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is ten strengste verboden.
 17. Aanwijzingen van medewerkers en/of leidinggevende van de zaalverhuurder dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 18. Eventuele schade wordt gemeld aan de leidinggevende. Afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de kosten verhaald op de huurder.
 19. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt afgespeeld dan wel ten gehore wordt gebracht.
 20. De zaalverhuurder, leidinggevende en of medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of vermissing van spullen.
 21. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
 22. het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst;
 23. wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde;
 24. overlast door zaalhuurder (of gebruikers);
 25. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder;
 26. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door zaalhuurder (of gebruikers).
 27. Zaalverhuurder zal alsdan het recht om over te gaan tot enige vorm van schadevergoeding.
 28. Alle door zaalverhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat een door zaalhuurder bevestigde overeenkomst in het bezit is van zaalverhuurder en de betaling door zaalverhuurder is ontvangen.
 29. Indien zaalverhuurder de door de potentiële zaalhuurder bevestigde overeenkomst nog niet heeft ontvangen, en de zaalverhuurder de zaal aan een derde kan verhuren, dan zal zaalverhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
 30. Zaalhuurder verklaart door aanvaarding van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Algemene Huurvoorwaarden & Huisregels.
 31. Een aanbetaling van 20% binnen 5 werkdagen van de goedgekeurde factuur.
 32. Twee weken voor aanvang van de zaalhuur dient het resterende bedrag van de factuur te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk of per email overeengekomen.
 33. Verrekening van de waarborg geschiedt na einde huurdatum en na eindcontrole door de zaalverhuurder samen met de zaalhuurder.
 34. De annuleringsvoorwaarden gelden voor huurders van de zaalverhuurder.
 35. Bij annulering wordt de aanbetaling van 20% van uw factuur niet geretourneerd.
 36. Indien de verhuurder 2 weken voor de boeking de huur niet heeft ontvangen, mag de verhuurder de boeking annuleren. De maildatum geldt als annuleringsdatum. Na de annuleringsdatum krijgt de huurder 2 dagen (inclusief weekend) de mogelijkheid om alsnog het restant van de factuur te voldoen.
 37. Bij annulering tussen 3 dagen en 15 dagen van te voren wordt 75% van de totale factuur in rekening gebracht.
 38. Bij annulering tussen 3 dagen van te voren en in geval van ‘no show’ wordt 100% van de totale factuur in rekening gebracht.
 39. Annulering kan alleen per e-mail geschieden, waarbij de maildatum als annuleringsdatum geldt.
 40. Facturen dienen binnen een week (7 dagen) na factuurdatum door zaalhuurder te zijn voldaan.

Pomoc Holandia

KvK: 64063992