Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYŚWIETLANY PODCZAS ZAKŁADANIA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAKŁADANIA KONTA KLIENTA INFORMACJE HANDLOWE

Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach  statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO (Holenderski: AVG) informuję, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Michalina Płóciennik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ”Pomoc Holandia”, D. J. Jittastraat 2 – B 5042 MX Tilburg Holandia, Wpis do holenderskiej izby handlowej –  KvK: 64063992. Możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: info@pomocholandia.nl lub telefonując pod numer: +31 (0)13 203 37 44,

2. W kontekście klienta przetwarzane są następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko

b) data urodzenia

c) BSN

d) dane adresowe

e) numer telefonu

f) adres e-mail

Opcjonalnie:

f) numer rachunku bankowego

g) dane dotyczące zdrowia [na przykład zaburzenia / przyjmowanie leków / itd.]

h) inne informacje dotyczące sytuacji osobistej

i) inne wyraźnie wymagane dane

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy tj. realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej tilburgpolacyaktywni.nl polacyaktywni.nl polacyaktywni.com, w tym dokonywania płatności, dostawy złożonego zamówienia, usług świadczonych drogą elektroniczną, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

c) prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności zgodnej z RODO,

d) jeśli wyrazisz na to zgodę w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

4. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 5lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Swoje prawa możesz realizować:

a) w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

c) w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d) w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

e) w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

8. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO,

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia zlecenia na strone internetowej tilburgpolacyaktywni.nl polacyaktywni.nl polacyaktywni.com, wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym tilburgpolacyaktywni.nl polacyaktywni.nl polacyaktywni.com,

10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

11) Środki bezpieczeństwa i zewnętrzne podmioty przetwarzające dane osobowe.

a) Organizacja podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Chroni to twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym lub nielegalnym przetwarzaniem oraz przed niezamierzoną utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

b) W celu przetwarzania danych osobowych organizacja korzysta z usług stron trzecich, tzw. Zewnętrznych przetwarzających dane osobowe. Przetwarzają te dane osobowe wyłącznie w imieniu organizacji. Wraz z procesorami organizacja zawarła umowę dotyczącą przetwarzania danych, w ramach której przetwórca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i niniejszej Polityki prywatności. Listę naszych zewnętrznych procesorów danych osobowych można uzyskać za pośrednictwem Administratora ochrony danych.

12. Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona. Zmiany zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej tilburgpolacyaktywni.nl polacyaktywni.nl polacyaktywni.com . Radzimy regularnie sprawdzać niniejszą Politykę prywatności.

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH jeśli jest zbierana przy zakładaniu konta klienta lub składaniu zamówienia

– Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Michalina Płóciennik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ”Pomoc Holandia”, D. J. Jittastraat 2 – B 5042 MX Tilburg Holandia, Wpis do holenderskiej izby handlowej –  KvK: 64063992.

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH jeśli jest zbierana oddzielnie niż zakładanie konta klienta lub składanie zamówień + do tego obowiązek informacyjny

– Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Michalina Płóciennik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ”Pomoc Holandia”, D. J. Jittastraat 2 – B 5042 MX Tilburg Holandia, Wpis do holenderskiej izby handlowej –  KvK: 64063992.

– Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Michalina Płóciennik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ”Pomoc Holandia”, D. J. Jittastraat 2 – B 5042 MX Tilburg Holandia, Wpis do holenderskiej izby handlowej –  KvK: 64063992, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do celów przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.