Punkt pomocy dla polskich dzieci mlodziezy i rodzin w Holandii

Punkt pomocy dla polskich dzieci mlodziezy i rodzin w Holandii

Warunki skorzystania z pomocy:

 • Obszar, na terenie którego prowadzony jest program: Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk i okolice.)
 • Wstępne warunki uzyskania pomocy/wzięcia udziału w programie: brak

Adresaci pomocy i rodzaje pomocy im udzielanej:

 1. dzieci i młodzież;
 2. rodziny;
 3. dzieci i młodzież zagrożona;
 4. bliscy uzależnionych:
 • pomoc informacyjno-poradnicza
 • profesjonalne porady prawne
 • rzecznictwo i ochrona praw
 • profesjonalna pomoc psychologiczna
 • grupy wsparcia, samopomocy
 • szkolenia, doradztwo
 • organizowanie czasu wolnego
 • rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • profilaktyka
 • inne

Celem naszej pomocy socjalnej jest poprawa funkcjonowania osób będących w trudnej sytuacji życiowej pod względem psychicznym i społecznym oraz wyrównanie szans w zakresie kompetencji rodzicielskich, obywatelskich poprzez stworzenie rodzinom warunków, w których będą mogły uzyskać większą świadomość społeczną. Przez świadomość społeczną rozumiemy znajomość prawa, przywilejów i obowiązków, a także odpowiedzi na pytania  gdzie mogą uzyskać pomoc,  co są sami w stanie zdziałać/osiągnąć.

Pielęgnacja świadomości „rodzinnej”, czyli kontaktów pomiędzy poszczególnymi członkami najbliższej rodziny — jakie są obowiązki i przywileje wynikające z roli rodzica i dziecka, jakie są sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach programu pomocy socjalnej Pomoc Holandia oferuje pomoc zarówno całej rodzinie, jak i indywidualnie rodzicom oraz dzieciom i młodzieży.

Kompleksowa pomoc dla całej rodziny zwiększa skuteczność proponowanych działań, a tym samym zapewnia rodzinom większy komfort, większe bezpieczeństwo, trwalsze zmiany w systemie rodzinnym.

Program pomocy socjalnej Pomoc Holandia jest realizowany poprzez tworzenie alternatywnego punktu wsparcia dla rodziny – miejsca, do którego młodzież i rodzice w obliczu kryzysu i trudności mogliby się udać i uzyskać pomoc oraz wsparcie, ale też kształtującego nowe konstruktywne postawy i zachowania, dającego nowe możliwości rozwoju i wspierającego w pozytywnych działaniach, promującego zdrowy styl życia: bez alkoholu i narkotyków, z konstruktywnymi formami spędzania czasu wolnego, podkreślającego potrzebę osobistego rozwoju i dbania o swoje zdrowie na różnych poziomach.

Pomoc w zakresie zmiany ważnych wzorców dotyczących: sposobów spędzania wolnego czasu, sposobów odżywiania mającego wpływ na zdrowie nasze i naszych dzieci, radzenia sobie z trudnościami, sposobów tworzenia relacji międzyludzkich (np. zaprzestanie stosowania przemocy fizycznej i psychicznej), obrazu własnego „ja” i otaczającej rzeczywistości umożliwią młodym ludziom i rodzicom porozumieć się i stworzyć wspólnie przestrzeń, w której będą mogli realizować swoje potrzeby, czerpać satysfakcję z bycia razem i realizować się jako odrębne osoby.

Formy pomocy:

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna:

– poradnictwo i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla młodzieży i rodziców,

– interwencje w sytuacjach kryzysowych dla młodzieży i rodziców,

– terapia indywidualna dla młodzieży

– terapia rodzinna

Pomoc specjalistyczna:

– poradnictwo i konsultacje psychiatryczne dla młodzieży i rodziców,

– poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców,

– inne

Czym jest Pomoc Socjalna w Holandii?

Ustawa o pomocy socjalnej to prawo w kontekście pomocy i wsparcia. Celem tego prawa jest udzielanie pomocy obywatelom, aby mogli nadal samodzielnie żyć w domu i uczestniczyć w życiu społecznym tak długo, jak to możliwe.

Gminy są odpowiedzialne za wdrożenie pomocy społecznej. Pomoc socjalna udzielana w tym wypadku przez Pomoc Holandia – będzie dla ciebie darmowa. Otrzymujemy pełne dofinansowanie do naszej pracy od państwa holenderskiego.

Pomoc socjalna oferowana przez nas nie obejmuje na razie krótkich, jednorazowych problemów, ma natomiast na uwadze skomplikowane problemy np. rodzinne typu: rozwody, śmierć partnera, problemy wychowawcze, problemy związane z trudnością w odnalezieniu się w społeczeństwie, choroby, problemy osób borykających się od dłuższego czasu ze bezrobociem i wszystkie inne złożone, problemy.

Pomoc socjalna jest przeznaczony dla obywateli, którzy potrzebują wsparcia w domu, aby pozostać samodzielnym. Pomoc socjalna jest również dla osób, które potrzebują pomocy, aby nadal uczestniczyć w życiu społecznym.

Czy potrzebujesz takiego rodzaju pomocy?

Możesz taką pomoc otrzymać za pośrednictwem Pomoc Holandia. Asystent Socjalny udzieli ci informacji i porady w zakresie organizowania pomocy i wsparcia socjalnego.

Asystent Socjalny Pomoc Holandia:

 • Udziela porady
 • Opracuje plan działania
 • Wdraża plan działania
 • Prowadzi cię od początku do końca
 • Przekazuje wyniki działań do koniecznych instytucji

Krok po kroku, aby poprosić o pomoc i wsparcie – pomoc socjalna w Pomoc Holandia:

1. Umów się z Pomoc Holandia alby przeanalizować sytuacje. Sytuacja jest analizowana wraz z klientem (niekiedy z jego najbliższym otoczeniem). Patrzymy na wszystkie dziedziny życia i wszystkie ważne czynniki. W ten sposób analizujemy problemy i mocne strony klienta. Stopień samowystarczalności klienta jest odwzorowany według dziedziny życia i pożądanej perspektywy rozwoju.

2. Plan działania – jaki jest cel? Wspólnie z klientem określamy, jaki wynik chce on lub ona, i który krok klient chce i może podjąć samodzielnie, które z naszą pomocą. Jakie wskazówki są potrzebne do osiągnięcia pożądanych rezultatów.

3. Umowa. Plan jest sprawdzany i przesyłany do właściwej instytucji. Gmina uzgadnia czas trwania i intensywność wsparcia zgodnie z planem wsparcia.

4. Początek pomocy socjalnej. Po zatwierdzeniu planu wsparcia rozpoczynamy pracę. Będziesz prowadzony przez naszych polskojęzycznych doradców ds. dzieci/młodzieży i rodziny. Czas trwania przewodnictwa zależy od wymaganej intensywności od 3-12 miesięcy.

Het Begeleidingsbureau

Pomoc Holandia

D. J. Jittastraat 2 B

5042 MX Tilburg

013 – 222 06 71

pomocholandia.nl

info@pomocholandia.nl