Poolse kinderen en gezinnen in Nederland

Ambulante hulpverlening voor Poolse kinderen, jeugdigen én gezinnen in de regio Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk, omstreken) en West – Brabant – Oost (Altena, Breda, Oosterhout, Zundert, omstreken), inclusief alle omstreken / samenwerkende gemeenten.

 • Opvoedingsondersteuning
 • Ontwikkelingsstoornis bij jeugdigen
 • Traumaproblematiek
 • Huiselijk geweld
 • Hechtingsproblematiek
 • Advies en hulp bij echtscheiding
 • UHA
 • Hulp voor nabestaanden
 • Interculturele hulpverlening

Pomoc Holandia is SKJ geregistreerd: Klik HIER voor meer informatie over onze registratie.

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is op intentionele wijze steun bieden aan ouders bij hun opdracht en taak als opvoeders.

Opvoedingsondersteuning voor de Poolse gezinnen in Nederland:

 • het geven van informatie en voorlichting over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen;
 • het bieden van pedagogische advisering en lichte pedagogische hulp;
 • het signaleren van opvoedproblemen, het vroegtijdig onderkennen hiervan, het verwijzen en toe leiden;
 • het bieden van informele, sociale, praktische en instrumentele steun aan ouders bij de opvoeding;
 • het bevorderen van een stimulerende pedagogische en fysieke omgeving.

Onderwijs

De meeste kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar wat als je het op school niet naar je zin hebt? Omdat je geen vrienden hebt, gepest wordt, dat wat je moet leren niet begrijpt of gewoon niet goed in je vel zit? Wij helpen je ermee, maar ook bieden wij de hulp voor de ouders, want vaak zijn de problemen veelal groter dan alleen op de schoolplein. Wij helpen u graag bij het plaatsen van kinderen bij de passende school of kinderverblijf.

Kinder- en Ouder Coaching

Individuele coaching op maat, zowel voor kinderen, jeugdigen als ouders. Er wordt doelgericht gewerkt aan het versterken van de persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.

Advies en hulp bij echtscheiding

Een echtscheiding is een emotioneel zware gebeurtenis. Helemaal als er bij de scheiding kinderen zijn betrokken. Want wie krijgt het ouderlijk gezag? En hoe gaat de omgangsregeling eruit zien? Wij bieden begeleiding daarin en wanneer nodig is worden de juiste juristen en instanties ingeschakeld, maar wij blijven altijd bij u en met u tot de aanneembare afwikkeling voor alle partijen.

UHA

De rechtspraak in Nederland heeft in 2016 een visiedocument “Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen” gepresenteerd. Daarin staan centraal de complexe conflictscheidingen waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. De belangen van die kinderen raken ondergesneeuwd of komen niet of ruim onvoldoende aan bod. De schade die die kinderen daardoor lijden kan op korte en lange termijn erg groot zijn. In dit visiedocument heeft de rechtspraak plannen neergelegd om het familierechtelijke proces bij de rechter, waarin die ouders en kinderen betrokken zijn, zodanig in te richten dat de schade voor die kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk wordt beperkt.

UHA (Uniform Hulp Aanbod) is een samenwerking tussen de rechtbank, ketenpartners en gemeenten waarbij gezamenlijk is ingespannen om een passend hulpaanbod te creëren voor kinderen in (v)echtscheidingen. Het is immers van groot belang dat de kinderen van scheidende ouders zoveel mogelijk buiten de strijd worden gehouden, zodat zij zich weer (verder) kunnen gaan ontwikkelen. UHA heeft dan ook een vaste plek in de gereedschapskist van de kinderrechter.

Pomoc Holandia is een vaste partner van de rechtbank, ketenpartners en gemeenten als het om de Poolse gezinnen in de regio Hart van Brabant en West – Brabant – Oost gaat.

Hulp voor nabestaanden

Bij Pomoc Holandia kunt u terecht als u informatie zoekt over verlies en rouw of als u op zoek bent naar rouwbegeleiding. Het verlies van je naaste brengt veel administratieve handelingen, maar ook de emotionele aspect speelt een belangrijke rol.

Voorwaarden voor onze ondersteuning:

 • Gebied waar onze begeleiding loopt: Hart van Brabant (Tilburg, Waalwijk, omstreken) en West – Brabant – Oost (Altena, Breda, Oosterhout, Zundert, omstreken), inclusief alle omstreken / samenwerkende gemeenten.
 • Randvoorwaarden voor het verkrijgen van hulp / ondersteuning: Beschikking; Jeugdhulp; Jeugdwet; UHA.

Voor wie en wat voor begeleiding wordt aangeboden:

 1. kinderen en jongeren;
 2. gezinnen;
 3. gevaar lopende kinderen en jongeren;
 4. familieleden van verslaafden:
 • informatie en adviesverlening
 • belangenbehartiging en bescherming van rechten
 • professionele psychologische hulp
 • steungroepen, zelfhulp
 • cursussen
 • vrije tijd organiseren
 • ontwikkeling van interesses en talenten
 • preventie
 • etc.

Het doel van onze begeleiding op het gebied van de Jeugdhulp en WMO is het verbeteren van het functioneren van Poolse kinderen, jongeren en gezinnen in een moeilijke levenssituatie in psychologische en sociale termen uitgedrukt en het creëren van kansen op het gebied van ouderlijke en burgerlijke competenties door voorwaarden voor gezinnen te scheppen waarin ze een groter sociaal bewustzijn kunnen verwerven. Met sociaal bewustzijn bedoelen we kennis van de wet, voorrechten en verplichtingen, evenals antwoorden op vragen over waar ze hulp kunnen krijgen, wat ze zelf kunnen doen / bereiken.

Zorgen voor “familie” -bewustzijn, d.w.z. contacten verbeteren en vernieuwen tussen individuele leden van de naaste familie – wat zijn de plichten en privileges die voortvloeien uit de rol van een ouder en  het kind, wat zijn de manieren om met crisissituaties om te gaan. Als (onderdeel van de) begeleiding biedt Pomoc Holandia hulp aan het hele gezin, maar ook aan ouders, kinderen en jongeren individueel.

Uitgebreide hulp voor het hele gezin verhoogt de effectiviteit van de voorgestelde activiteiten en biedt zo gezinnen meer comfort, meer veiligheid en blijvende verbeteringen in het gezinssysteem.

Het Nederlandse programma voor de Jeugdhulp en WMO wordt door Pomoc Holandia voor het gezin uitgevoerd – het begeleidingsbureau waar jongeren en ouders in tijden van crisis en moeilijkheden hulp en steun kunnen krijgen, maar ook door nieuwe constructieve attitudes en gedragingen vorm te geven en nieuwe ontwikkelingskansen te bieden, ondersteunen bij positieve activiteiten, het bevorderen van een gezonde levensstijl: zonder alcohol en drugs, met constructieve vormen van vrije tijd, met nadruk op de noodzaak van persoonlijke ontwikkeling en het zorgen voor de gezondheid op verschillende niveaus.

Ondersteuning bij het veranderen van belangrijke patronen met betrekking tot: manieren om vrije tijd door te brengen, manieren van eten die de gezondheid van de kinderen beïnvloeden, omgaan met moeilijkheden, manieren om interpersoonlijke relaties te creëren (bijv. Stoppen met fysiek en psychologisch geweld).

Het zelfbeeld en de omringende realiteit stelt jongeren en ouders in staat om te communiceren en samen een ruimte waarin ze in hun behoeften kunnen voorzien te creëren, samen kunnen zijn en zichzelf als afzonderlijke mensen kunnen realiseren.

Vormen van ondersteuning:

Psychologische en pedagogische hulp:

 • psychologische en pedagogische begeleiding en consultaties voor jongeren en ouders,
 • crisisinterventies voor jongeren en ouders,
 • individuele therapie voor jongeren
 • gezinstherapie

Specialistische hulp:

 • (psychiatrische) begeleiding en consultatie voor jongeren en ouders,
 • (juridische) begeleiding en consultaties voor jongeren en ouders,
 • etc.

pomocholandia.nl

info@pomocholandia.nl